All Stories

Hướng dẫn đăng nhập làm dự án Kolo

0.0 00 Gõ captcha kiếm tiền với dự án Kolotibablo Video sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để làm quen với dự án gõ captcha kiếm tiền trên Kolotibablo. Từ bước đăng nhập, sau đó là cách làm việc…
Hướng dẫn xóa tài khoản Kolo trên Soft.

0.0 00 Khi một tài khoản làm việc của bạn bị khóa vĩnh viễn, hãy xin cấp lại tài khoản mới sau đó xóa tài khoản bị khóa khỏi soft và tiến hành add thêm tài khoản mới vào soft…