All Stories

0.0 00 Trước tiên, hãy vào host của bạn qua FTP, xóa hết các thư mục và tập tin không cần thiết tại thư mụcpublic_html đi để đỡ rắc rối về sau nhé. Bước 1. Nén thư mục WordPress ở localhost…