All Stories

5.0 01 Bảng lương gõ captcha kiếm tiền tại nhà dự án Megatyper   Số tiền các bạn kiếm được từ việc gõ captcha dự án Megatyper sẽ được cập nhật trên bảng lương này theo khi đủ điều kiện được…

5.0 01 Bảng lương gõ captcha kiếm tiền tại nhà dự án Qlink group   Số tiền các bạn kiếm được từ việc gõ captcha dự án qlink group sẽ được cập nhật trên bảng lương này theo định kỳ .…

4.7 08 Bảng lương gõ captcha kiếm tiền tại nhà dự án 2captcha   Số tiền các bạn kiếm được từ việc gõ captcha dự án 2captcha sẽ được cập nhật trên bảng lương này theo định kỳ . Lịch rút…
Bảng lương gõ captcha dự án Kolotibablo

4.4 12 Bảng lương gõ captcha kiếm tiền tại nhà dự án Kolo   Số tiền các bạn kiếm được từ việc gõ captcha dự án kolo sẽ được cập nhật trên bảng lương này theo định kỳ . Nếu không…

0.0 00 Dự án Captchatyper sẽ tự cập nhật bảng lương 1 tuần 1 –  2 lần , Các bạn có thể tự kiểm tra số captcha trong tài khoản để đổi chiếu với bảng lương. Bạn có thể gửi…