Phần mềm gõ captcha dự án Kolotibablo – KB

4.7 24 Phần mềm gõ captcha này chỉ dành riêng cho dự án Kolotibablo Chú ý : Phần mềm gõ captha chỉ để làm việc còn muốn kiểm tra thông tin làm việc đầy đủ thì các bạn đăng nhập vào web…

0.0 00 Ruby on Rails Là Gì Ruby on Rails là một khung làm việc (web framework) được viết trên ngôn ngữ lập trình Ruby và được sử dụng trong việc xây dựng và phát triển các ứng dụng web.…