4.7 08 Bảng lương gõ captcha kiếm tiền tại nhà dự án 2captcha   Số tiền các bạn kiếm được từ việc gõ captcha dự án 2captcha sẽ được cập nhật trên bảng lương này theo định kỳ . Lịch rút…